Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Ochrana osobních údajů

Obchodní partneři a návštěvníci PZP Dolní Bojanovice

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů.

Toto memorandum se Vás týká, jestliže jste

 • obchodním partnerem nebo osobou reprezentující obchodního partnera
 • návštěvníkem PZP Dolní Bojanovice

SPP Storage, s.r.o., se sídlem č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, IČO 248 22 191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 107605 („Společnost“):

Hovoří-li se v textu memoranda o „nás“, je tím míněna výše uvedená Společnost.

2) Kdo je odpovědný za zpracovávání mých osobních údajů?

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost, s níž jste ve smluvním vztahu nebo s níž o smluvním vztahu jednáte.

3) Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

Kontaktní údaje na Společnost jsou následující:

adresa: č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice

tel.: +420 518 372 964

e-mail: podatelna@sppstorage.cz

web: www.sppstorage.cz

4) Jaké kategorie osobních údajů budou zpracovávány?

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

I. Údaje O ObchodníCH partnereCH A O osobÁCH reprezentujícíCH obchodního partnera

identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště

kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa

bankovní spojení: název bankovního ústavu a číslo účtu;

údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci

II. Údaje NÁVŠTĚVNÍKŮ PZP DOLNÍ BOJANOVICE

identifikační údaje: jméno, příjmení, číslo občanského průkazu

údaje shromažďované bezpečnostními systémy: záznamy z kamerového systému v areálu PZP Dolní Bojanovice, záznamy vstupů.

5) Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Společnost zpracovává osobní údaje na následujícím právním základě

a) plnění povinností, plynoucích z právních předpisů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, neboť mu takovou povinnost ukládá obchodní zákoník, jakož i další právní předpisy.

b) plnění smlouvy

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Vámi a Společností.

c) zajištění oprávněných zájmů společnosti

Jedná se o případy, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně zájmů správce a současně Váš zájem na ochraně osobních údajů nepřevažuje náš zájem na příslušném zpracování.

d) souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost aktuálně nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu, nicméně může tak činit v případě, že mu souhlas udělíte.

6) Za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za následujícími účely

a) příprava smluvní dokumentace, změna dokumentace v průběhu smluvního vztahu

Společnost zpracovává údaje nezbytné pro zpracování či úpravy smluvní dokumentace

Právní základ zpracování: plnění smlouvy

b) výkon práv a povinností ze smlouvy

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění práv a povinností plynoucích z existujících smluvních vztahů

Právní základ zpracování: plnění smlouvy

c) ověřování kredibility

Nahlížení do insolvenčního rejstříku, mezinárodních sankčních seznamů apod.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem

d) účetní a daňová agenda, archivace dokumentů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vedení účetní a daňové agendy

Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů, oprávněný zájem

Relevantní právní předpisy: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o archivnictví

e) ochrana majetku Společnosti a zajištění bezpečnosti provozu

Prostor PZP Dolní Bojanovice je za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku monitorován kamerovým systémem

Právní základ zpracování: oprávněný zájem

f) sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek

Právní základ: plnění smlouvy, oprávněný zájem

g) výkon práv k pozemkům, zjišťování údajů o pozemcích v zájmovém území

nahlížení do katastru nemovitostí

Právní základ zpracování: oprávněný zájem

7) Kde jsou mé osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na serverech Společnosti a lokálních discích pracovních stanic s řízeným elektronickým přístupem. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamčeny, s přístupem oprávněných osob.

8) Kdo mimo Společnost bude mít k mým osobním údajům přístup?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založené na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány i externími spolupracovníky Společnosti, jeho smluvními partnery, případně dalšími dceřinými společnostmi Energetického a průmyslového holdingu, a.s. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

9) Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice. V některých případech se může stát, že naši smluvní partneři zpracovávají osobní údaje ve třetích zemích

(tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

10) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání smluvního vztahu příslušného obchodního partnera se Společností. Po skončení smluvního vztahu jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu se Společností a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 30 let).

Kamerové záznamy uchováváme po dobu nejvýše 1 měsíce od jejich pořízení.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

11) Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb), případně abychom tyto údaje přímo předali jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Pakliže by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů pak bude ihned ukončeno.

12) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 3 tohoto memoranda).

13) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz webové stránky: www.uoou.cz

14) Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování? Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. neuzavření či vypovězení smlouvy). K takovému zpracování Vašich osobních údajů ve Společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník Společnosti.

Seznam právních předpisů

Nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o daních z příjmů

Zákon o účetnictví

Zákon o archivnictví

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpisů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnanci

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů.

Toto memorandum se Vás týká, jestliže jste

 • zaměstnancem nebo bývalým zaměstnancem
 • uchazečem o zaměstnání nebo bývalým uchazečem o zaměstnání
 • členem orgánu nebo bývalým členem orgánu společnosti
 • uchazečem o stáž, bývalým uchazečem o stáž, stážistou nebo bývalým stážistou

SPP Storage, s.r.o., se sídlem č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, IČO 248 22 191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 107605 („Společnost“):

Hovoří-li se v textu memoranda o „nás“, je tím míněna výše uvedená Společnost.

2) Kdo je odpovědný za zpracovávání mých osobních údajů?

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost, jejímž jste zaměstnancem, bývalým zaměstnancem, členem orgánu nebo bývalým členem orgánu společnosti, nebo u níž se ucházíte či u níž jste se ucházel o zaměstnání nebo u níž vykonáváte či jste vykonával stáž nebo odbornou praxi.

3) Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

Kontaktní Společnosti jsou následující:
adresa: č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
tel.: +420 518 372 964
e-mail: podatelna@sppstorage.cz
web: www.sppstorage.cz

V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na e-mailové adrese: martin.dvoracek@sppstorage.cz

Stávající zaměstnanci se mohou obrátit rovněž na svého nadřízeného.

4) Jaké kategorie osobních údajů budou zpracovávány?

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

I. Údaje uchazečů o zaměstnání a uchazečů o stáž

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa
 • životopis a motivační dopis: údaje týkající se Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a motivace pro práci ve Společnosti
 • pracovní a/nebo studijní reference: doporučení od předchozích zaměstnavatelů (školy), včetně údajů vzešlých z jejich ověření
 • údaje vzešlé z pohovorů: poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi
 • další informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet se Společností v rámci náborového procesu, např. informace o zálibách, studijním prospěchu, fotografie

II. Údaje zaměstnanců

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, tituly, datum narození, místo narození, místo bydliště, rodinný stav, státní příslušnost, číslo občanského průkazu
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa
 • údaje potřebné pro zpracování mzdové agendy a povinných odvodů: rodné číslo, ID zdravotního pojištění (v případě cizinců), číslo bankovního účtu, kód banky a název banky pro zasílání mzdy; jméno, příjmení a rodné číslo Vašeho manžela/manželky/registrovaného partnera či registrované partnerky; jména, příjmení a rodná čísla Vašich dětí; informace o tom, zda uplatňujete nárok na daňové zvýhodnění (včetně kopií rodných listů Vašich dětí a potvrzení druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on, a u zletilých dětí potvrzení o studiu); informace o tom, zda jste v invalidním (pokud ano, tak kterého stupně) či starobním důchodu anebo držitelem průkazu ZTP/P včetně data vznesení nároku; údaje o mzdách; údaje o dovolených; údaje o cestovném/výdajích; záznamy o využívání služebního mobilního telefonu, pokud Vám byl přidělen
 • údaje o docházce
 • výpisy z rejstříku trestů
 • údaje o absolvovaných školeních
 • údaje shromažďované bezpečnostními systémy: záznamy z kamerového systému, záznamy vstupů
 • údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení
 • údaje pro vnitrofiremní komunikaci: fotografie na intranetu Společnosti
 • zdravotní záznamy: výsledky povinných pracovnělékařských prohlídek
 • údaje o osobách s Vámi úzce spojených ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (týká se pouze pracovníků ve vedoucích funkcích)

III. Údaje členů orgánů společností

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo narození, místo bydliště, státní příslušnost, číslo OP
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa
 • údaje potřebné pro výplatu odměny za výkon funkce: číslo bankovního účtu, kód banky a název banky
 • výpisy z rejstříku trestů
 • čestná prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce člena orgánu společnosti
 • údaje shromažďované bezpečnostními systémy: záznamy z kamerového systému, záznamy vstupů
 • údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení
 • údaje pro vnitrofiremní komunikaci a vnější komunikaci: fotografie na intranetu a webu Společnosti
 • údaje o osobách s Vámi úzce spojených ve smyslu nařízení o zneužívání trhu

IV. Údaje stážistů

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa
 • údaje shromažďované bezpečnostními systémy: záznamy z kamerového systému, záznamy vstupů
 • údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení

5) Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Společnost zpracovává osobní údaje na následujícím právním základě

a) plnění povinností, plynoucích z právních předpisů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, neboť mu takovou povinnost ukládá zákoník práce, obchodní zákoník, jakož i další právní předpisy (např. předpisy upravující nemocenské a důchodové pojištění, sociální zabezpečení).

b) plnění smlouvy

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem výkonu práv a plnění povinností z pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně jiných smluv uzavřených mezi Vámi a Společností.

c) zajištění oprávněných zájmů společnosti

Jedná se o případy, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně zájmů správce a současně Váš zájem na ochraně osobních údajů nepřevažuje náš zájem na příslušném zpracování. Například v případě monitorování PZP Dolní Bojanovice prostřednictvím bezpečnostních kamer Společnost nepožaduje Váš souhlas se zpracováním, neboť považuje zabezpečení PZP Dolní Bojanovice za svůj oprávněný zájem.

d) souhlas se zpracováním osobních údajů

Kromě výše uvedených případů Společnost rovněž zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud jí byl tento souhlas udělen.

6) Za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za následujícími účely

a) nábor zaměstnanců/stážistů na nové či uvolněné pracovní pozice, včetně obsazování míst v orgánech společností

 • Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců a posouzení vhodnosti jednotlivých uchazečů pro výkon příslušných funkcí.
 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem

b) příprava pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, případně dalších smluv obdobné povahy, změny smluv v průběhu zaměstnání/výkonu funkce

 • Společnost zpracovává údaje nezbytné pro výkon práv a povinností ze smlouvy, kterou s Vámi uzavřelo.
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy

c) zúčtování mezd vč. povinných odvodů a součinností a cestovních náhrad, zúčtování odměny za výkon funkce, evidence čerpání dovolené

 • Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů, plnění smlouvy
 • Relevantní právní předpisy: zákoník práce, zákon o daních z příjmů, zákon o zdravotním pojištění, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o nemocenském pojištění, občanský soudní řád

d) účetní a daňová agenda, archivace dokumentů

 • Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů, oprávněný zájem
 • Relevantní právní předpisy: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o archivnictví

e) ochrana majetku Společnosti

 • Prostor PZP Dolní Bojanovice je za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku monitorován kamerovým systémem.
 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem

f) evidence svěřených věcí

 • Společnost dále eviduje služební automobily, mobilní telefony, notebooky, případně další pracovní pomůcky, které Vám poskytne.
 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem

g) IT zabezpečení

 • Všem zaměstnancům Společnosti je zřízena e-mailová adresa na doméně sppstorage.cz. Tyto e‑mailové schránky jsou určeny k vyřizování komunikace související s výkonem zaměstnání. Dále je monitorován provoz sítě a zařízení k ní připojených za účelem pokrytí bezpečnostních rizik.
 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem

h) administrace školení a kurzů

 • Společnost podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj svých zaměstnanců mj. tím, že jim umožňuje účastnit se školení a kurzů. V některých případech je absolvování školení či kurzu přímo zákonným požadavkem.
 • Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů, oprávněný zájem
 • Relevantní právní předpisy: zákoník práce, zákon o požární ochraně

i) pracovnělékařské prohlídky

 • Pracovnělékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců.
 • Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů
 • Relevantní předpisy: zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o ochraně veřejného zdraví

j) administrace služebních cest

 • Na základě požadavku zaměstnance/člena orgánu provádí Společnost objednávání letenek, ubytování apod.
 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem

k) administrace zaměstnaneckých benefitů

 • Svým zaměstnancům nabízí Společnost benefity v podobě zajištění přístupu na kulturní představení nebo poskytování stravenek.
 • Právní základ zpracování: oprávněný zájem, plnění smlouvy

l) zápisy do veřejných rejstříků, spolupráce s orgány dohledu nad finančním trhem

 • Společnost je povinna publikovat údaje o členech svých orgánů v obchodním rejstříku a zakládat příslušné listiny do jeho sbírky listin. Na Společnost se rovněž mohou vztahovat povinnosti plynoucí z nařízení o zneužívání trhu (např. vedení seznamu osob s manažerskou pravomocí a osob s nimi úzce spojených).
 • Právní základ zpracování: plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů
 • Relevantní právní předpisy: zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících, nařízení o zneužívání trhu

m) sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků, včetně vymáhání pohledávek

 • Právní základ: plnění smlouvy, oprávněný zájem

7) Kde jsou mé osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na serverech Společnosti a lokálních discích pracovních stanic s řízeným elektronickým přístupem. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamčeny, s přístupem oprávněných osob.

8) Kdo mimo Společnost bude mít k mým osobním údajům přístup?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založené na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány i externími spolupracovníky Společnosti nebo jejími smluvními partnery. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

9) Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice. V některých případech se může stát, že naši smluvní partneři zpracovávají osobní údaje ve třetích zemích

(tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

10) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání Vašeho zaměstnání/výkonu funkce u Společnosti. Po skončení Vašeho zaměstnání jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 10 let od skončení Vašeho zaměstnání u Společnosti a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 30 let).

V případě, že jste se o zaměstnání u Společnosti ucházel/a neúspěšně a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány okamžitě po skončení výběrového řízení na danou pozici.

Kamerové záznamy uchováváme po dobu nejvýše 1 měsíce od jejich pořízení.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

11) Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb), případně abychom tyto údaje přímo předali jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Pakliže by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů pak bude ihned ukončeno.

12) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů (viz bod 2 tohoto memoranda). Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 3 tohoto memoranda).

13) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz webové stránky: www.uoou.cz

14) Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. neuzavření či vypovězení smlouvy). K takovému zpracování Vašich osobních údajů ve Společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Seznam právních předpisů

Nařízení o ochraně osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Nařízení o zneužívání trhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES
Občanský soudní řádZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákoník práceZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o daních z příjmůZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o nemocenském pojištěníZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníZákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o sociálním zabezpečeníZákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o účetnictvíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o zdravotním pojištěníZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o specifických zdravotních službáchZákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, službách ve znění pozdějších předpisů
Zákon o ochraně veřejného zdravíZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o požární ochraněZákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o archivnictvíZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o obchodních korporacíchZákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o veřejných rejstřícíchZákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob